תנאי שימוש - אתר אימאג'ן קארדס

   1. כללי

 • ברוכים הבאים לאתר www.myimagen.com ("האתר"), המנוהל ומופעל על-ידי אימאג'ן קארדס בע"מ ("אימאג'ן קארדס"). הגישה לאתר והשימוש בו, לרבות השימוש בשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. הרישום לאתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם ללשון נקבה. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. אימאג'ן קארדס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

   2. אודות האתר

 • 2.1. האתר מאפשר לך לשפר את איכות ויעילות השימוש בשירותיה השונים של אימאג'ן קארדס, ובין היתר: (א) לקבל מידע אודות השימוש בכרטיס החיוב הנטען אשר הונפק לך על-ידי אימאג'ן קארדס (להלן: "הכרטיס"), לרבות אודות פעולות שבוצעו בכרטיס, העברות כספים שבוצעו, יתרת הסכומים הטעונים בכרטיס וכד'; (ב)לקבל מידע אודות מבצעים שונים המותאמים לטעמיך ולהרגליך האישיים, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות מידע על הטבות אישיות והנחות קבועות בעשרות חנויות, בתי עסק ומקומות בילוי; (ג) לבצע פעולות נוספות, כפי שיהיו מעת לעת; והכל בכפוף לאמור בתנאי השימוש ("השירותים").
 • 2.2. אימאג'ן קארדס אינה מתחייבת כי (א) האתר יהלום את ציפיותיך או דרישותיך; (ב) השירותים והתכנים המוצעים באתר יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים או טעויות; (ג) האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אימאג'ן קארדס או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של אימאג'ן קארדס ו/או של מי מטעמה

   3. השימוש בכרטיס

 • 3.1. המשתמש אחראי באופן בלעדי על שימושו בכרטיס ופעילותו באתר בקשר עם כך, ועליו לשמור את הכרטיס ואת פרטי הגישה הרלוונטיים באופן שמור ומאובטח. אימאג'ן קארדס לא תהא אחראית להפסדים, נזקים או הוצאות שנגרמו כתוצאה מאובדן, גניבה או שימוש בלתי מורשה אחר בכרטיס. עם זאת, אתה עשוי להיות אחראי להפסדים של אימאג'ן קארדס או של צדדים שלישיים כתוצאה משימוש לא מורשה שכזה.
 • 3.2. אימאג'ן קארדס לא תהא אחראית לכל תוצאה שתנבע מהשימוש בכרטיס וההתקשרות באמצעותו עם צדדים שלישיים, לרבות לטיב, האיכות, התכונות והתאמת הטובין או השירות שנרכשו תוך שימוש בכרטיס וכד'.
 • 3.3. אימאג'ן קארדס שומרת לעצמה את הזכות: (א) לשנות, להשעות או להפסיק את השירותים (או כל חלק מהם) בכל עת; (ב) לשנות מעת לעת את המבצעים, ההטבות או ההנחות שניתנו באמצעות הכרטיס והאתר, היקפם, זמינותם וכל היבט אחר ביחס אליהם, לרבות הגבלתם בזמן או עד גמר המלאי; (ג) להציע שירותים חלופיים ו/או נוספים למשתמשים מסוימים, אשר לא ניתן להציע למשתמשים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

   4. רישום לאתר

 • 4.1. השימוש בחלק מהשירותים באתר עשוי להיות מותנה ברישום. לצורך הרישום תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא וכן למסור פרטים כגון שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי הכרטיס שהונפק לך ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.
 • 4.2. הנך מתחייב כי: (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) שם המשתמש שתבחר בו לא כפוף לזכויותיו של אדם אחר; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; (ד) במקרה של שינוי פרטים, תירשם מחדש לאתר באופן המתואר לעיל; ו- (ה) במקרה בו הנך סבור שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר באמצעות פניה לשירות הלקוחות באימאג'ן קארדס בכתובת המייל: service@myimagen.com. הנך אחראי לכל הפעולות שנעשו או שיעשו במסגרת האתר תחת שם המשתמש שלך, ועליך לשמור את פרטי חשבונך באופן מאובטח. אימאג'ן קארדס לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד אשר יגרם על-ידי כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.
 • 4.3. מודגש, כי הנתונים שתמסור יישמרו במאגר מידע שבבעלות אימאג'ן קארדס אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אימאג'ן קארדס, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. אתה מאשר כי ידוע לך שאין חובה על-פי חוק למסור את הנתונים הנ"ל, ומסירתם תלויה ברצונך והסכמתך, וכפופה למדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות") אשר זמינה בכתובת: www

   5. הוראות כלליות בדבר השימוש באתר

 • 5.1. הנך מתחייב כי בעשותך שימוש באתר לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) הצגת תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באופן המשנה את עיצוב האתר או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת אימאג'ן קארדס ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים; (ד) שימוש באתר לצרכים מסחריים בניגוד לאמור בתנאי השימוש; (ה) העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים באתר מבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ו) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר; (ז) יצירת או הפצת וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של אימאג'ן קארדס או של כל צד שלישי; (ח) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; ו/או (ט) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים; ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות האמורות לעיל.
 • 5.2. מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לאימאג'ן קארדס לפי כל דין או הסכם, אימאג'ן קארדס תהא רשאית לחסום את השימוש שלך באתר או בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אתה או מי מטעמך: (א) ביצע מעשה בלתי חוקי או בניגוד להוראות כל דין; (ב) הפר תנאי מתנאי השימוש; (ג) מסר בעת הרישום, או לאחר מכן, פרטי זיהוי שגויים; או (ד) ביצע כל מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באימאג'ן קארדס או בפעילותו התקינה של האתר.

   6. קניין רוחני

 • 6.1. כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים וברכיבים אחרים באתר, וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, או יצירה הקשורים באתר והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל) (להלן: "זכויות הקניין הרוחני") הינן של אימאג'ן קארדס ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לאימאג'ן קארדס להשתמש בהם. המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיה שהיא.
 • 6.2. אימאג'ן קארדס מעניקה בזאת לך רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר ובתכני אימאג'ן קארדס, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתנאי השימוש; והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, אימאג'ן קארדס לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.
 • 6.3. ככל שהמשתמש ישלח לאימאג'ן קארדס המלצות או השגות בקשר לאתר או לשירותים, אימאג'ן קארדס תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהא חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.

   7. קישורים ופרסומים

 • 7.1. האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, אפליקציות ואתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על-ידי אימאג'ן קארדס או מי מטעמה. התכנים הכלולים בקישורים אינם מתפרסמים על-ידי אימאג'ן קארדס או מטעמה ואימאג'ן קארדס אינה שולטת או מפקחת עליהם, והעובדה שאימאג'ן קארדס מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. אימאג'ן קארדס אינה אחראית לתכנים כאמור ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש בהם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אימאג'ן קארדס ונעשה על אחריותך בלבד. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של כל עמוד, אפליקציה או אתר כאמור.
 • 7.2. אין ליצור קישורים לאתר, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים.
 • 7.3. האתר עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעם מפרסמים שונים. פרסום כאמור אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בפרסומות. אימאג'ן קארדס או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי כאמור וכל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.

   8. אחריות

 • 8.1. השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. כל המידע והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא. אימאג'ן קארדס או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר או מהסתמכותך על התכנים בה. לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי אימאג'ן קארדס או מי מטעמה בקשר לאתר, לרבות זמינות התכנים בה, תקלות, תוצאות השימוש בה וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך, אתה מוותר עליה באופן בלתי חוזר.
 • 8.2. אתה מתחייב בזאת לפצות ולשפות את אימאג'ן קארדס ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידך, לרבות בגין כל מעשה או מחדל שלך העומדים בניגוד להוראות תנאי השימוש, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל שלך. אימאג'ן קארדס שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכות אימאג'ן קארדס כאמור לא תפטור אותך מהתחייבויותיך לשיפוי בכל מקרה, והנך מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם אימאג'ן קארדס או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על-ידי מסירת מידע וחומרים שברשותך.

   9. מדיניות פרטיות

 • הנך מכיר בכך ומסכים כי אימאג'ן קארדס עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף עליך באמצעות האתר. אימאג'ן קארדס מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדינית הפרטיות אשר זמינה באתר בכתובת www.myimagen.com הרישום לאתר או עצם השימוש בה מעידים על הסכמתך גם לתנאי הפרטיות, אשר מאוגדים בתנאי שימוש אלו.

   10. הודעה והסרה

 • אימאג'ן קארדס שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת של תנאי השימוש, הנך מתבקש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: service@myimagen.com ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון.

   11. כללי

 • 11.1. אימאג'ן קארדס רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולו או חלקו, או לשנות את מבנה, מראה ועיצוב האתר, את היקף וזמינות השירותים באתר ו/או כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות ולא תהיה לך כל תביעה, טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי אימאג'ן קארדס או מי מטעמה בגין הפסקת פעילות כאמור, בגין שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.
 • 11.2. אימאג'ן קארדס רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש אם כי היא תנקוט באמצעים מסחריים מקובלים לעשות כן, ככל הניתן. כל עדכון לתנאי השימוש יחייב את כל משתמשי האתר החל ממועד פרסומו באתר.
 • 11.3. על השימוש באתר, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי השימוש, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר או לתנאי השימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב - יפו.
 • 11.4. תנאי השימוש מהווים את החוזה המשפטי המלא בינך ובין אימאג'ן קארדס ביחס לשימושך באתר.
 • 11.5. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד אימאג'ן קארדס ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר ובכרטיס על-ידי המשתמש, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כתקופת התיישנות מוסכמת כמשמעה בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
 • 11.6. אימאג'ן קארדס רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימוש בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.
 • 11.7. במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
 • 11.8. לא יראו עיכוב או הימנעות מצד אימאג'ן קארדס מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי תנאי השימוש כוויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על-ידי אימאג'ן קארדס בכתב.
 • 11.9. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: service@myimagen.com

אימאג'ן קארדס מאחלת לך שימוש מהנה ומועיל באתר