מדיניות פרטיות

 • אימאג'ן קארדס בע"מ ("אנו" או "אימאג'ן קארדס") אשר מנהלת ומפעילה את אתר www.myimagen.com ("האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל להגן על פרטיות המשתמשים בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.
 • אנו מאמינים כי יש לך זכות לדעת את מדיניות אימאג'ן קארדס בנוגע לסוגי המידע אותו אנו עשויים לאסוף ודרכי השימוש בהם בעת השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים דרכו ("השירותים"). אנא קרא את מדיניות פרטיות זו המתארת את אופן האיסוף, השימוש והעברת המידע בקפידה.
 • מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר אשר זמינים באתר ("תנאי השימוש"). הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה השירותים המוצעים דרכו, כפופים לתנאי השימוש המסדירים את היחסים בין אימאג'ן קארדס לבינך כמשתמש ועצם השימוש בו מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת במדיניות פרטיות זו, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש.
 • אימאג'ן קארדס תהא רשאית להתנות את הגישה לאתר או לשירותים ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש באתר, תהיה אימאג'ן קארדס רשאית למנוע מהמשתמש לגלוש באתר, באזורים מסוימים באתר, או להשתמש בשירותים, על פי שקול דעתה הבלעדי.

   1. המידע שאנו אוספים

 • 1.1. במסגרת השימוש באתר או הרישום לאתר והשימוש בשירותים, אתה עשוי להתבקש למסור לאימאג'ן קארדס פרטים אודותיך, לרבות שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס החיוב נטען שהונפק לך, ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לאימאג'ן קארדס, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך מדעת.
 • 1.2. כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר, פרטי המכשיר וציוד הקצה באמצעותו תשתמש באתר, מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה-IP שלך, כתובת ה-MAC, מס' IMEI וכדומה), פרטי תנועות כספיות בכרטיס החיוב שהונפק עבורך הצעות ושירותים שעניינו אותך ועוד.

   2. השימוש במידע

 • השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והשירותים, לרבות את השימוש בכרטיס החיוב הנטען שהונפק לך אימאג'ן קארדס; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) כדי להפיק מהמידע שמסרת לנו סוגי מידע נוספים ואפיונים אודותיך, לרבות ביחס לתחומי העניין שלך, להעדפותיך ונתונים נוספים כאמור; (ה) לצורך שליחתם של תכנים שונים לרבות הצעות מסחריות מטעמנו, לקוחותינו או שותפינו העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל תכנים והודעות כאמור; (ו) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך; (ז) למטרות דיוור ישיר המבוסס על אפיון ופילוח של קבוצות בעלות מאפיינים שונים; ו- (ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.

   3. העברה לצדדים שלישיים

 • 3.1. הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, אתה מאשר כי אימאג'ן קארדס רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לחברות המסונפות לה ולנותני שירותים של אימאג'ן קארדס, לרבות לבנקים ולנותני שירותים פיננסיים אחרים, על מנת שאימאג'ן קארדס תוכל להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2 לעיל; (ב) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שיווקיים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין; (ג) במקרה שתפר את תנאי השימוש או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או תנסה לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי אימאג'ן קארדס צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין אימאג'ן קארדס ו/או מי מטעמה; (ה) במקרה שאימאג'ן קארדס תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; ו- (ו) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, או בכל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי.
 • 3.2. בנוסף, בכפוף להסדרי סודיות מקובלים, נהיה רשאים להעביר את המידע שנאסף אודותיך, כחלק ממאגרי המידע שלנו, לרוכשים ולרוכשים פוטנציאליים של כל או כל חלק מהפעילות, נכסים או מניות, לרבות עסקת מיזוג שלנו עם חברה אחרת, וכן במסגרת משא ומתן ובדיקות נאותות בקשר עם עסקאות כאמור.
 • 3.3. ככל שמידע אודותיך יועבר לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, מובהר שצדדים שלישיים אלו עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. לכן, אתה מאשר באופן מפורש לאימאג'ן קארדס להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.

   4. שמירת המידע; זכות עיון ותיקון

 • 4.1. הנתונים והמידע שנמסרו לאימאג'ן קארדס יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אימאג'ן קארדס, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין.
 • 4.2. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.
 • 4.3. אתה זכאי לבקש לעיין במידע שאנו אוספים עליך וכן לבקש לתקנו ככל שמידע זה אינו נכון, שלם או מדויק. בקשות לעיון במידע ולתיקונו ניתן לשלוח בהודעה באמצעות האתר או לכתובת הדוא"ל: service@myimagen.com

   5. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

 • אימאג'ן קארדס עשויה לעשות שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ולהיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בה וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

   6. שימוש ב'עוגיות' – Cookies

 • 6.1. ייתכן והאתר ישתמש בטכנולוגיות ענפיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), Pixels Web Beacons, gifs וכו' (להלן: "עוגיות") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירך בקשר לשימושך באתר, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר.
 • 6.2. השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או התכנים בו להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את האתר ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשירך.
 • 6.3. אם אינך רוצה בהתקנת 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים מסוימים.

   7. דיוור ישיר

 • 7.1. אנו מבצעים דיוור ישיר באמצעים אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית), על בסיס מאגר מידע של החברה . במסגרת פעולות הדיוור הישיר, אנו עשויים לפנות אליך על בסיס השתייכותך לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ועל בסיס פעולות פילוח ואפיון שאנו עורכים על בסיס המידע שנשמר אצלנו כאמור לעיל. תכני הדיוור עשויים לכלול דברי פרסומת, עדכונים שונים ותכנים נוספים לפי בחירתנו.
 • 7.2. בנוסף, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, והוא מסכים במפורש כי אימאג'ן קארדס תשלח לו דברי פרסומת, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית.
 • 7.3. אתה רשאי, בכל עת, לבקש להיגרע ממאגר הדיוור הישיר, להפסיק לקבל דברי פרסומת או לבקש שהמידע אודותיך לא ישמש לפעולות דיוור ישיר, תוכל להגיש בקשה כאמור על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן בהודעה באתר או לכתובת הדוא"ל: service@myimagen.co.

   8. הפנייה לאתרים אחרים

 • האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידי אימאג'ן קארדס או על ידי מי מטעמה. אימאג'ן קארדס אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שאימאג'ן קארדס מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של אימאג'ן קארדס.

   9. אבטחת מידע

 • אימאג'ן קארדס עושה ככל שביכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה, לרבות שימוש במנגנוני הצפנה הנהוגים במסחר, בכפוף להוראות כל דין. ידוע למשתמש כי אימאג'ן קארדס מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר או למאגר המידע שלה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות. עם זאת, אין באפשרות אימאג'ן קארדס להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה ו/או שימוש לא מורשה במידע כאמור.

   10. שינויים במדיניות הפרטיות

 • אימאג'ן קארדס רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שתשקפנה שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות ביחס להוראות שעניינן השימוש במידע האישי אותו מסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעה באתר או לכתובת הדוא"ל: service@myimagen.com.